Archiwa kategorii: Regulamin

Regulamin

1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach można dokonać:

a. wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową dostępną na stronie każdego szkolenia lub otrzymaną drogą mailową, a następnie odesłać skan zgłoszenia na adres
biuro@cleaneria.pl

b. wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Zgłoszenie

c. Telefonicznie pod numerem 531 883 402. Zgłoszenie telefoniczne wymaga dodatkowo potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (informacja: „Zgodnie z rozmową telefoniczną potwierdzam chęć uczestnictwa w szkoleniu….).

2. Po potwierdzeniu dostępności miejsca na wybrane szkolenie otrzymają Państwo fakturę pro forma, którą należy opłacić do czasu rozpoczęcia szkolenia, ale w nie dłuższym niż 14 dni od daty wystawienia.

3. Osoby które nie uiszczą opłaty przed szkoleniem zostaną skreślone z listy uczestników.

4. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału od 6 do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik zostanie obciążony tylko kosztami administracyjnymi. Kwota kosztów administracyjnych podana na karcie zgłoszeniowej.

6. Osoby, które nie dotrzymają terminów rezygnacji ze szkolenia zawartych w punktach 4 i 5, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury.

5. Uczestnikom szkolenia w ramach opłaty za kurs zapewniamy: materiały szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę instruktorską, dyplom ukończenia szkolenia, kawę/herbatę w czasie trwania kursu oraz obiad.

7. Firma Cleaneria Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia, o czym zainteresowani kandydaci zostaną poinformowani w możliwie najszybszym czasie.

Regulamin reklamacji

Uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia reklamacji w przypadku:

  • niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia
  • niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą
  • zastrzeżeń co do jakości pracy trenera

Wnosząc reklamację uczestnik szkolenia powinien ją uzasadnić wskazując przyczyny.

Reklamację można składać wyłącznie na piśmie przed zakończeniem szkolenia.

Niezwłocznie po wpłynięciu reklamacji zostanie ona rozpatrzona. Firma ustosunkuje się do przesłanych zastrzeżeń proponując optymalne dla uczestnika rozwiązania. Uczestnik ma prawo ponownego bezpłatnego odbycia szkolenia w kolejnym terminie, w którym szkolenie z danej tematyki będzie planowane a w przypadku braku zainteresowania takim rozwiązaniem do zwrotu pieniędzy wpłaconych na szkolenie.

Procedura realizacji szkolenia

Działanie Osoba odpowiedzialna Zakres obowiązków
Przygotowanie oferty szkoleniowej Kierownik projektu, Kierownik merytoryczny Przygotowanie oferty zawierającej:- cel szkolenia- szkielet programu
– liczbę godzin szkoleniowych
– cenę dla uczestnika
– wielkość grupy
– wymogi odnośnie miejsca przeprowadzenia szkoleniaW przypadku szkoleń wewnętrznych na podstawie rozmów z klientem przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych
Określenie szczegółów technicznych szkolenia Kierownik projektu Dobór partnerów technologicznych.Wybór miejsca szkolenia.Określenie terminu.
Ustalenia w sprawach cateringu, noclegów
Rekrutacja uczestników Kierownik projektu Rekrutacja za pomocą narzędzi internetowych /newsletter, własne strony internetowe/ oraz czasopisma FS. Obsługa uczestników /karty zgłoszeniowe, faktury, powiadomienia mailowe/.Przygotowanie certyfikatów, materiałów szkoleniowych.WAŻNE!
Okres od daty pierwszego ogłoszenia o szkoleniu do daty szkolenia nie może być mniejszy niż 20 dni. /zaleca się min. 30 dni/.
Przeprowadzenie szkolenia Trener Szkolenie prowadzone za pomocą zróżnicowanej metodologii: wykłady, ćwiczenia, pokazy, prezentacje, praca w grupach.
Ewaluacja szkolenia Kierownik projektu, Kierownik merytoryczny Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych, wymiana informacji zebranych w trakcie szkolenia. Telefony do uczestników z prośbami o opinie.