Archiwa kategorii: Uncategorized

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości powyżej 50 000 zł netto

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości powyżej 50 000 zł netto

 1. Dotyczy zamówienia usługi pn.

Opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań i testów systemu certyfikacji standardów czystości w placówkach służby zdrowia – „Certyfikat Higieniczny Obiekt”

 1. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:

2.1. zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej www.cleaneriada.pl

w dniu od 21.12.2015 do 4.01.2016

2.2. wysłanie zapytań ofertowych do 3 Wykonawców

 1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym/przesłane zapytanie ofertowe/wpłynęły następujące oferty stanowiące integralną część niniejszej dokumentacji:
1.

Numer oferty

2.

Nazwa wykonawcy

3.

Cena netto/brutto

 

 

4.

Data wpływu oferty

5.

Informacja o spełnieniu lub nie warunków udziału w postępowaniu (0-1) jeśli dotyczy

6.

Liczba przyznanych punktów

7. Uwagi
Uzyskania liczba pkt. za kryterium 4.1 SUMA
1. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. 82 000 zł/100 869 zł 04.01.2016 1 1 1 brak
2.
3.

 

 1. Wybrano ofertę nr 1 spółki Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
 2. Uzasadnienie wyboru oferty:

Na ogłoszone zapytanie ofertowe odpowiedział tylko jeden wykonawca spełniając zawarte w zapytaniu ofertowym wymogi.

 1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy oferentami, wymienionymi w pkt. 3, a Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Załączniki do protokołu:

– potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, oraz potwierdzenie upublicznienia tego zapytania co najmniej na stronie internetowej Wnioskodawcy

– złożone oferty,

-oświadczenie o upublicznieniu wyniku postępowania

                                                                                        05.01.2016 Piotr Słomka

Data sporządzenia i podpis Zamawiającego

IMG_20160105_0004_NEW IMG_20150818_0001_NEW

Galeria z targów ISSA/INTERCLEAN CE 2015 Warszawa

W galerii znajdują się wstępnie wyselekcjonowane zdjęcia. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani którymś ze zdjęć prosimy o kontakt mailowy z podaniem numeru fotki. Chętnie podeślemy zdjęcie w rozmiarze do publikacji.

 

Certyfikat Jakości dla Cleaneria Sp. z o.o.

Kopia (2) logo rgbWe wrześniu 2014 r. Cleaneria otrzymała znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych. Oznacza to, że spełniliśmy 20 standardów dotyczących usług edukacyjnych czyli po prostu otrzymaliśmy potwierdzenie od instytucji niezależnej, że nasze szkolenia są wysokiej jakości.