Zapytanie ofertowe

loga
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
Rodzaj zamówienia: usługa
1.ZAMAWIAJĄCY: Cleaneria Sp. z o.o., ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj
2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1) Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
Opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań i testów systemu certyfikacji standardów czystości w placówkach służby zdrowia – „Certyfikat Higieniczny Obiekt”
2.2) Wspólny Słownik Zamówień CPV – 73200000 – 4
2.3) Termin realizacji zamówienia: 31.12.2016
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
3.1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie statusu jednej z jednostek zgodnie z regulaminem konkursu RPMP.01.02.03 – IP.01 – 12 – 018/15, tj.:
3.1.1) jednostka naukowa
3.1.2) przedsiębiorca posiadająca status centrum badawczo – rozwojowego
3.1.3) niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadająca akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach)
3.1.4)Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) – ośrodek innowacji
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku: podstawą do pozytywnej oceny spełniania warunku jest przedstawienie oświadczenia o charakterze działalności zgodnym z kryterium znajdującym się w punkcie 3.1.
4. KRYTERIA OCENY OFERT
4 .1) najniższa cena
Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie.
5. ZMIANA UMOWY
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego , za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana
dotycząca danych adresowych stron umowy).
6.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE: cleaneriada.pl
7. FORMA SKŁADANIA OFERT:
Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej.
8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Miejsce i termin:
ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj, do 04.01.2016r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres w dniach: 30 dni (na podstawie art. 85 ustawy o prawie zamówień
publicznych). Liczony od ostatecznego terminu składania ofert.
10. POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
11.INFORMACJE DODATKOWE
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.
12. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Justyna Kowal tel. 697 208 201
21.12.2015 r. Piotr Słomka Cleaneria
…………………………………………………….
(data i podpis Zamawiającego)

Zapytanie-Ofertowe Certyfikat Higieniczny Obiektu

Wzór oferty Certyfikat Higieniczny Obiekt