Zapytanie ofertowe

loga
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
Rodzaj zamówienia: usługa
1.ZAMAWIAJĄCY: Cleaneria Sp. z o.o., ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj
2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1) Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
Opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań i testów systemu certyfikacji standardów czystości w placówkach służby zdrowia – „Certyfikat Higieniczny Obiekt”
2.2) Wspólny Słownik Zamówień CPV – 73200000 – 4
2.3) Termin realizacji zamówienia: 31.12.2016
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
3.1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie statusu jednej z jednostek zgodnie z regulaminem konkursu RPMP.01.02.03 – IP.01 – 12 – 018/15, tj.:
3.1.1) jednostka naukowa
3.1.2) przedsiębiorca posiadająca status centrum badawczo – rozwojowego
3.1.3) niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadająca akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach)
3.1.4)Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) – ośrodek innowacji
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku: podstawą do pozytywnej oceny spełniania warunku jest przedstawienie oświadczenia o charakterze działalności zgodnym z kryterium znajdującym się w punkcie 3.1.
4. KRYTERIA OCENY OFERT
4 .1) najniższa cena
Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie.
5. ZMIANA UMOWY
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego , za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana
dotycząca danych adresowych stron umowy).
6.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE: cleaneriada.pl
7. FORMA SKŁADANIA OFERT:
Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej.
8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Miejsce i termin:
ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj, do 04.01.2016r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres w dniach: 30 dni (na podstawie art. 85 ustawy o prawie zamówień
publicznych). Liczony od ostatecznego terminu składania ofert.
10. POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
11.INFORMACJE DODATKOWE
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.
12. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Justyna Kowal tel. 697 208 201
21.12.2015 r. Piotr Słomka Cleaneria
…………………………………………………….
(data i podpis Zamawiającego)

Zapytanie-Ofertowe Certyfikat Higieniczny Obiektu

Wzór oferty Certyfikat Higieniczny Obiekt

253 myśli nt. „Zapytanie ofertowe

 1. Pingback: viagra

 2. Pingback: cheap viagra online

 3. Pingback: cialis for sale

 4. Pingback: cialis online pharmacy

 5. Pingback: cialis 5mg price

 6. Pingback: printable cialis coupon

 7. Pingback: online pharmacy viagra

 8. Pingback: best non prescription ed pills

 9. Pingback: medicine for erectile

 10. Pingback: best otc ed pills

 11. Pingback: cialis generic

 12. Pingback: pharmacy online

 13. Pingback: Cialis in usa

 14. Pingback: cheap levitra

 15. Pingback: vardenafil for sale

 16. Pingback: vardenafil cost

 17. Pingback: real money casino app

 18. Pingback: real casinos online no deposit

 19. Pingback: viagra samples

 20. Pingback: real casinos online no deposit

 21. Pingback: casino moons online casino

 22. Pingback: tadalafil reviews

 23. Pingback: installment loans

 24. Pingback: no credit check loans

 25. Pingback: cash payday

 26. Pingback: viagra 100mg

 27. Pingback: generic for cialis

 28. Pingback: 5 mg cialis

 29. Pingback: cialis 5 mg

 30. Pingback: cialis to buy

 31. Pingback: cialis internet

 32. Pingback: cialis 5 mg

 33. Pingback: viagra from india

 34. Pingback: online slots for real money

 35. Pingback: casino gambling

 36. Pingback: best online casino

 37. Pingback: sildenafil generic

 38. Pingback: viagra online

 39. Pingback: generic sildenafil

 40. Pingback: cialis prices

 41. Pingback: cialis reviews

 42. Pingback: tadalafil liquid

 43. Pingback: generic cialis at walmart

 44. Pingback: real casino online

 45. Pingback: free slots

 46. Pingback: propecia online

 47. Pingback: buy sildenafil

 48. Pingback: buy viagra online

 49. Pingback: buy viagra generic

 50. Pingback: buy viagra online

 51. Pingback: cheap sildenafil

 52. Pingback: buy tadalafil online

 53. Pingback: buy cheap sildenafil

 54. Pingback: generic viagra without prescription

 55. Pingback: buying prescription drugs from canada

 56. Pingback: shop pharmacie

 57. Pingback: cheap cialis

 58. Pingback: buy prescription drugs

 59. Pingback: buying viagra online

 60. Pingback: cheap cialis

 61. Pingback: buy cheap viagra

 62. Pingback: erection pills online

 63. Pingback: generic viagra

 64. Pingback: cheap ed pills

 65. Pingback: tadalafil

 66. Pingback: top ed pills

 67. Pingback: ed cures that work

 68. Pingback: Order viagra without prescription

 69. Pingback: amoxicillin no prescription

 70. Pingback: personal loans for bad credit

 71. Pingback: buy generic drugs from canada

 72. Pingback: cheap viagra online

 73. Pingback: viagra prices

 74. Pingback: canadian pharmacy viagra

 75. Pingback: buy Cipro online

 76. Pingback: home remedies for ed

 77. Pingback: buy viagra online canada

 78. Pingback: northwest pharmacy in canada

 79. Pingback: buy generic zithromax online

 80. Pingback: generic viagra

 81. Pingback: cheap generic viagra

 82. Pingback: ed meds online

 83. Pingback: generic Zovirax

 84. Pingback: canada drugs online

 85. Pingback: canada drugs

 86. Pingback: cheap generic viagra

 87. Pingback: generic viagra online

 88. Pingback: zithromax online

 89. Pingback: over the counter antibiotic

 90. Pingback: 60 mg generic allegra

 91. Pingback: walmart viagra

 92. Pingback: viagra 100mg price

 93. Pingback: zithromax purchase online

 94. Pingback: amoxicillin 500 mg purchase without prescription

 95. Pingback: ed meds online without doctor prescription

 96. Pingback: buy sildenafil

 97. Pingback: generic cialis tadalafil

 98. Pingback: tadalafil

 99. Pingback: medications without a doctor's prescription

 100. Pingback: where to buy sildenafil 20mg

 101. Pingback: buy generic viagra

 102. Pingback: generic tadalafil 20mg

 103. Pingback: cheap erectile dysfunction

 104. Pingback: okbkthlg

 105. Pingback: ed drug prices

 106. Pingback: online ed medications

 107. Pingback: where to buy kamagra oral jelly

 108. Pingback: cheap viagra

 109. Pingback: wat gebeurt er als je viagra gebruikt

 110. Pingback: how soon after vivotif can i take zithromax

 111. Pingback: furosemide 40 mg

 112. Pingback: order zithromax

 113. Pingback: trimox for sale

 114. Pingback: buy minocin generic

 115. Pingback: cheapest cialis 20 mg

 116. Pingback: how to buy viagra

 117. Pingback: cialis coupons 2019

 118. Pingback: comprar viagra

 119. Pingback: cialis prices 20mg

 120. Pingback: professional resume writing service

 121. Pingback: what should i write my research paper on physiology

 122. Pingback: essay writing on my daily routine in english

 123. Pingback: essay homework help

 124. Pingback: ethics and social responsibility in business essay

 125. Pingback: best online international pharmacies india

 126. Pingback: mexican viagra

 127. Pingback: amoxicillin 5 mg

 128. Pingback: viagra cost per pill

 129. Pingback: order lasix online

 130. Pingback: zithromax over the counter

 131. Pingback: cost of ivermectin 1% cream

 132. Pingback: combivent aer respimat

 133. Pingback: over the counter viagra

 134. Pingback: can i buy zithromax online

 135. Pingback: buy generic 100mg viagra online

 136. Pingback: doxycycline folliculitis

 137. Pingback: prednisolone pets

 138. Pingback: clomid 150 mg

 139. Pingback: dapoxetine ebay

 140. Pingback: diflucan antibiotics

 141. Pingback: synthroid during pregnancy

 142. Pingback: cheap ed pills

 143. Pingback: buy generic zithromax no prescription

 144. Pingback: buy gabapentin

 145. Pingback: zithromax 250 mg tablet price

 146. Pingback: propecia website

 147. Pingback: cheap online pharmacies from india

 148. Pingback: neurontin rash

 149. Pingback: generic metformin

 150. Pingback: paxil for sleep

 151. Pingback: india pharmacy mail order

 152. Pingback: erectile dysfunction pills

 153. Pingback: buy viagra without prescription

 154. Pingback: cost of clomid

 155. Pingback: amoxicillin online without prescription

 156. Pingback: 60000 mg metformin

 157. Pingback: buy finasteride no rx

 158. Pingback: taking cialis soft tabs

 159. Pingback: best drug for ed

 160. Pingback: best otc ed pills

 161. Pingback: buy cialis online generic

 162. Pingback: medical pharmacy

 163. Pingback: Zakhar Berkut hd

 164. Pingback: online pharmacy canada

 165. Pingback: 4569987

 166. Pingback: buy cialis tadalafil uk

 167. Pingback: buy cialis online europe

 168. Pingback: buy philippines

 169. Pingback: news news news

 170. Pingback: buy drug

 171. Pingback: psy

 172. Pingback: psy2022

 173. Pingback: projectio-freid

 174. Pingback: want to buy tretinoin

 175. Pingback: faxless cash advance westfield

 176. Pingback: kinoteatrzarya.ru

 177. Pingback: topvideos

 178. Pingback: video

 179. Pingback: generic canadian

 180. Pingback: generic canadian

 181. Pingback: lisinopril 5 mg medicine

 182. Pingback: afisha-kinoteatrov.ru

 183. Pingback: Ukrainskie-serialy

 184. Pingback: site

 185. Pingback: is it illegal to buy ativan online

 186. Pingback: top

 187. Pingback: buy cialis 36 hour

 188. Pingback: can i buy cialis online

 189. Pingback: how to buy cialis online uk

 190. Pingback: buy cialis tadalafil uk

 191. Pingback: dog antibiotics without vet prescription

 192. Pingback: valtrex online canada

 193. Pingback: ed remedies

 194. Pingback: viagra without a doctor prescription

 195. Pingback: soderzhanki-3-sezon-2021.online

 196. Pingback: chelovek-iz-90-h

 197. Pingback: podolsk-region.ru

 198. Pingback: mens erections

 199. Pingback: bender na4alo 2021

 200. Pingback: blogery_i_dorogi

 201. Pingback: blogery_i_dorogi 2 blogery_i_dorogi

 202. Pingback: canadian pharmacy

 203. Pingback: ivermectin 1% cream generic

 204. Pingback: plaquenil cost australia

 205. Pingback: ivermectin over the counter canada

 206. Pingback: ivermectin online

 207. Pingback: ed treatment

 208. Pingback: chernaya vodova

 209. Pingback: 66181

 210. Pingback: best otc ed pills

 211. Pingback: Porno

 212. Pingback: vechernyy urgant

 213. Pingback: ukraine

 214. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 215. Pingback: A3ixW7AS

 216. Pingback: buy cialis tadalafil0 with pay pal

 217. Pingback: buy cialis now

 218. Pingback: gidonline-ok-google

 219. Pingback: link

 220. Pingback: KremlinTeam

 221. Pingback: medunitsa.ru

 222. Pingback: kremlin-team.ru

 223. Pingback: psychophysics.ru

 224. Pingback: yesmail.ru

 225. Pingback: generic plaquenil prices

 226. Pingback: cialis with dapoxetine overnight to

 227. Pingback: Suicide Squad 2

 228. Pingback: psiholog

 229. Pingback: hizhnyak-07-08-2021

 230. Pingback: buy cheap viagra in canada

 231. Pingback: zithromax for sale us

 232. Pingback: stromectol nz

 233. Pingback: ivermectin canada

 234. Pingback: how to help ed

 235. Pingback: buy plaquenil 10mg

 236. Pingback: ordering cialis in canada

 237. Pingback: generis cialis

 238. Pingback: prednisone online

 239. Pingback: best online pharmacies in canada

 240. Pingback: best online pharmacies in canada

 241. Pingback: amoxicillin online purchase

 242. Pingback: what is propecia

 243. Pingback: where can i buy deltasone

 244. Pingback: ivermectin drug interactions

 245. Pingback: cialis rx pharmacy

 246. Pingback: ivermectin dosage calculator

 247. Pingback: cialis online pharmacy

 248. Pingback: stromectol ivermectin

 249. Pingback: will zpack treat strep

 250. Pingback: para que sirve el albuterol sulfate hfa inhalation aerosol

 251. Pingback: zithromax prostatitis

 252. Pingback: lisinopril (prinivil zestril) 20 mg tablet

 253. Pingback: dapoxetine tadalafil combination india

Możliwość komentowania jest wyłączona.