Archiwa kategorii: Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 01/2017

CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego

 

 1. Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego Cleaneria Sp. z o.o.
Adres siedziby Ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj
NIP 9442244436
Osoba do kontaktu Piotr Słomka
Nr telefonu 605244444

 

Adres e-mail redakcja@firmasprzatajaca.pl

 

 

 1. Dane dotyczące zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia

 

I.    Przedmiot  zamówienia:

Przedstawienie oferty na realizację usług doradczych o charakterze prorozwojowym, obejmujących doradztwo w zakresie zaprojektowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

 

II.      Cel:

Wdrożenie do praktyki organizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania co przyczyni się do:

-Poprawy działania przedsiębiorstwa,

-Poszerzenia rynku zbytu

-Optymalizacji działań

-Wzrostu jakości pracy i świadczonych usług edukacyjnych,

-Zmniejszeniu kosztów funkcjonowania organizacji

– Zapewnienie zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami aktualnie obowiązującymi normy ISO 9001:2015

 

 

III.    Opis zakresu prac:

 

– wykonanie audytu wewnętrznego (diagnoza dotychczasowego zarządzania organizacją w kontekście wymagań normy ISO 9001-2015, Audyt powinien dotyczyć wszystkich elementów systemu jakości i być wykonany zgodnie z planem jakości. Powinien dotyczyć również wykonywania sprawdzeń i wzorcowań, a w razie stwierdzenia niezgodności, osoba audytująca powinna podjąć działania zapobiegawcze/korygujące i monitorować ich skuteczność. Audyt wewnętrzny musi być zakończony raportem w formie zapisków z każdego podjętego działania, który wskaże na poziom zgodności z wymaganiami, ewentualne słabe strony badanych obszarów oraz potencjały do doskonalenia),

– określenie stopnia zgodności zasad panujących w firmie z wymaganiami normy ISO 9001-2015,

– określenie kontekstu organizacji zgodnie z wymaganiami aktualnej normy ISO 9001-2015;

– ustalanie planu wdrażania ZSZ w zakresie jakości,

– określenie poziomu bezpieczeństwa w stosunku do przepisów prawnych obowiązujących w danej branży/sektorze i wymagań aktualnej normy ISO 9001-2015

– optymalizacja istniejących w organizacji procesów w kontekście wymagań aktualnie obowiązujących norm ISO 9001-2015,

– wskazanie kluczowych obszarów ryzyka związanego z jakością

– dobranie właściwych statystycznych narzędzi kontroli do zdefiniowanych procesów zgodnie z wymaganiami aktualnych norm ISO 9001-2015,

– wybór i dostosowanie metody zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiami aktualnych norm ISO 9001-2015,

– zaprojektowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001-2015,

– opracowanie pełnej dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001-2015 (księga jakości, instrukcje, procedury, schematy, Opracowanie szacowania ryzyka dla zasobów informacyjnych którymi zarządza przedsiębiorca.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością wymaga opracowania dokumentacji w odniesieniu do przebiegających procesów, działalności i potrzeb organizacji. Wykorzystane zostaną funkcjonujące w przedsiębiorstwie dokumentacje, formularze, wyniki auditów wewnętrznych, raporty)

 

– pomoc doradcza podczas wdrożenia opracowanej dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

 

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.
Termin i sposób składania ofert od dnia 17.02.2017 r. do dnia 23.02.2017 r.

Sposób składania ofert:

– pocztą elektroniczną na adres: redakcja@firmasprzatajaca.pl a następnie w wersji papierowej pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Cleaneria Sp. z o.o., ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj

– pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Cleaneria Sp. z o.o., ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj

 

Termin związania ofertą 120 dni

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku
1. Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji. Dokument potwierdzający posiadanie akredytacji ośrodka innowacji (akredytacja Ministerstwa Rozwoju)

 

 

Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dokument potwierdzający wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.
2. Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem, w tym potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia Weryfikacja w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie wskazujące na posiadanie potencjału do wykonania zakresu zapytania. Potencjał kadrowy w oparciu o załączone CV osób mających wykonać przedmiotowe usługi opisane w pkt. 2.

 

 

 1. Kryteria oceny ofert:
Kryterium obligatoryjne cena
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena

 

 

 

 

Pc=(Cmin/Cc) x pkt max

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

Cc – cena brutto oferty badanej

Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

Kryterium fakultatywne (nazwa kryterium) – kryterium nr 1
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium … Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …
Kryterium fakultatywne (nazwa kryterium)  – kryterium nr 2
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium … Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …

 

 • Informacje dodatkowe:
Wytyczne do przygotowania oferty 1.     Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

2.     Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.      Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

4.     Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5.     Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

6.     Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie.

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych
lub osobowych
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)            uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)            posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)            pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)            pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja dotycząca zmiany umowy Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).
Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.4.5 BONY NA DORADZTWO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 16.02.2017 r. Piotr Słomka

 

 Załączniki:

Oferta

 

CZĘŚĆ B Wzór oferty

 1. Dane oferenta:
Nazwa oferenta  
Adres siedziby  
NIP  
Osoba do kontaktu  
Nr telefonu  
Adres e-mail  

 

 1. Dane dotyczące zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia/zakres oferty
Cena netto zamówienia
Cena brutto zamówienia (Cena zawiera wynagrodzenie za przeniesienie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkich autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w ramach projektu oraz za przeniesienie wszelkich praw do dóbr własności przemysłowej i intelektualnej, które mogą powstać w związku z realizacją usługi[1]).
Termin realizacji zamówienia od dnia … do dnia …
Termin związania ofertą … dni

 

 1. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii i dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
x  podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne lub

□  podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest ujęty w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

 

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie wykorzystany do wykonania przedmiotu zamówienia:
Lp. Imię i nazwisko Tytuł naukowy (jeśli dotyczy) Posiadane wykształcenie/doświadczenie/ umiejętności Zakres prac w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Forma zatrudnienia w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia

 

 1. Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy:
1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego raportu z wykonanej usługi, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Raport zostanie sporządzony przez osoby wskazane jako potencjał kadrowy w niniejszej ofercie i będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 1. Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy):
Dodatkowe informacje  
Spis dołączonych załączników (jeśli dotyczy)  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

data, pieczęć oraz czytelny podpis Wykonawcy

[1] Szczegółowe uregulowania w zakresie przeniesienia ww. praw własności intelektualnej, w  tym pola eksploatacji zostaną uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości powyżej 50 000 zł netto

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości powyżej 50 000 zł netto

 1. Dotyczy zamówienia usługi pn.

Opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań i testów systemu certyfikacji standardów czystości w placówkach służby zdrowia – „Certyfikat Higieniczny Obiekt”

 1. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:

2.1. zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej www.cleaneriada.pl

w dniu od 21.12.2015 do 4.01.2016

2.2. wysłanie zapytań ofertowych do 3 Wykonawców

 1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym/przesłane zapytanie ofertowe/wpłynęły następujące oferty stanowiące integralną część niniejszej dokumentacji:
1.

Numer oferty

2.

Nazwa wykonawcy

3.

Cena netto/brutto

 

 

4.

Data wpływu oferty

5.

Informacja o spełnieniu lub nie warunków udziału w postępowaniu (0-1) jeśli dotyczy

6.

Liczba przyznanych punktów

7. Uwagi
Uzyskania liczba pkt. za kryterium 4.1 SUMA
1. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. 82 000 zł/100 869 zł 04.01.2016 1 1 1 brak
2.
3.

 

 1. Wybrano ofertę nr 1 spółki Instytut Doradztwa Sp. z o.o.
 2. Uzasadnienie wyboru oferty:

Na ogłoszone zapytanie ofertowe odpowiedział tylko jeden wykonawca spełniając zawarte w zapytaniu ofertowym wymogi.

 1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy oferentami, wymienionymi w pkt. 3, a Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Załączniki do protokołu:

– potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, oraz potwierdzenie upublicznienia tego zapytania co najmniej na stronie internetowej Wnioskodawcy

– złożone oferty,

-oświadczenie o upublicznieniu wyniku postępowania

                                                                                        05.01.2016 Piotr Słomka

Data sporządzenia i podpis Zamawiającego

IMG_20160105_0004_NEW IMG_20150818_0001_NEW

Zapytanie ofertowe

loga
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
Rodzaj zamówienia: usługa
1.ZAMAWIAJĄCY: Cleaneria Sp. z o.o., ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj
2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1) Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
Opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań i testów systemu certyfikacji standardów czystości w placówkach służby zdrowia – „Certyfikat Higieniczny Obiekt”
2.2) Wspólny Słownik Zamówień CPV – 73200000 – 4
2.3) Termin realizacji zamówienia: 31.12.2016
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
3.1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie statusu jednej z jednostek zgodnie z regulaminem konkursu RPMP.01.02.03 – IP.01 – 12 – 018/15, tj.:
3.1.1) jednostka naukowa
3.1.2) przedsiębiorca posiadająca status centrum badawczo – rozwojowego
3.1.3) niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadająca akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach)
3.1.4)Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) – ośrodek innowacji
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku: podstawą do pozytywnej oceny spełniania warunku jest przedstawienie oświadczenia o charakterze działalności zgodnym z kryterium znajdującym się w punkcie 3.1.
4. KRYTERIA OCENY OFERT
4 .1) najniższa cena
Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie.
5. ZMIANA UMOWY
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego , za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana
dotycząca danych adresowych stron umowy).
6.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE: cleaneriada.pl
7. FORMA SKŁADANIA OFERT:
Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej.
8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Miejsce i termin:
ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj, do 04.01.2016r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres w dniach: 30 dni (na podstawie art. 85 ustawy o prawie zamówień
publicznych). Liczony od ostatecznego terminu składania ofert.
10. POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
11.INFORMACJE DODATKOWE
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.
12. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Justyna Kowal tel. 697 208 201
21.12.2015 r. Piotr Słomka Cleaneria
…………………………………………………….
(data i podpis Zamawiającego)

Zapytanie-Ofertowe Certyfikat Higieniczny Obiektu

Wzór oferty Certyfikat Higieniczny Obiekt