Archiwa tagu: zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 01/2017

CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego

 

  1. Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego Cleaneria Sp. z o.o.
Adres siedziby Ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj
NIP 9442244436
Osoba do kontaktu Piotr Słomka
Nr telefonu 605244444

 

Adres e-mail redakcja@firmasprzatajaca.pl

 

 

  1. Dane dotyczące zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia

 

I.    Przedmiot  zamówienia:

Przedstawienie oferty na realizację usług doradczych o charakterze prorozwojowym, obejmujących doradztwo w zakresie zaprojektowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

 

II.      Cel:

Wdrożenie do praktyki organizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania co przyczyni się do:

-Poprawy działania przedsiębiorstwa,

-Poszerzenia rynku zbytu

-Optymalizacji działań

-Wzrostu jakości pracy i świadczonych usług edukacyjnych,

-Zmniejszeniu kosztów funkcjonowania organizacji

– Zapewnienie zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami aktualnie obowiązującymi normy ISO 9001:2015

 

 

III.    Opis zakresu prac:

 

– wykonanie audytu wewnętrznego (diagnoza dotychczasowego zarządzania organizacją w kontekście wymagań normy ISO 9001-2015, Audyt powinien dotyczyć wszystkich elementów systemu jakości i być wykonany zgodnie z planem jakości. Powinien dotyczyć również wykonywania sprawdzeń i wzorcowań, a w razie stwierdzenia niezgodności, osoba audytująca powinna podjąć działania zapobiegawcze/korygujące i monitorować ich skuteczność. Audyt wewnętrzny musi być zakończony raportem w formie zapisków z każdego podjętego działania, który wskaże na poziom zgodności z wymaganiami, ewentualne słabe strony badanych obszarów oraz potencjały do doskonalenia),

– określenie stopnia zgodności zasad panujących w firmie z wymaganiami normy ISO 9001-2015,

– określenie kontekstu organizacji zgodnie z wymaganiami aktualnej normy ISO 9001-2015;

– ustalanie planu wdrażania ZSZ w zakresie jakości,

– określenie poziomu bezpieczeństwa w stosunku do przepisów prawnych obowiązujących w danej branży/sektorze i wymagań aktualnej normy ISO 9001-2015

– optymalizacja istniejących w organizacji procesów w kontekście wymagań aktualnie obowiązujących norm ISO 9001-2015,

– wskazanie kluczowych obszarów ryzyka związanego z jakością

– dobranie właściwych statystycznych narzędzi kontroli do zdefiniowanych procesów zgodnie z wymaganiami aktualnych norm ISO 9001-2015,

– wybór i dostosowanie metody zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiami aktualnych norm ISO 9001-2015,

– zaprojektowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001-2015,

– opracowanie pełnej dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001-2015 (księga jakości, instrukcje, procedury, schematy, Opracowanie szacowania ryzyka dla zasobów informacyjnych którymi zarządza przedsiębiorca.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością wymaga opracowania dokumentacji w odniesieniu do przebiegających procesów, działalności i potrzeb organizacji. Wykorzystane zostaną funkcjonujące w przedsiębiorstwie dokumentacje, formularze, wyniki auditów wewnętrznych, raporty)

 

– pomoc doradcza podczas wdrożenia opracowanej dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

 

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.
Termin i sposób składania ofert od dnia 17.02.2017 r. do dnia 23.02.2017 r.

Sposób składania ofert:

– pocztą elektroniczną na adres: redakcja@firmasprzatajaca.pl a następnie w wersji papierowej pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Cleaneria Sp. z o.o., ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj

– pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Cleaneria Sp. z o.o., ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj

 

Termin związania ofertą 120 dni

 

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku
1. Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji. Dokument potwierdzający posiadanie akredytacji ośrodka innowacji (akredytacja Ministerstwa Rozwoju)

 

 

Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dokument potwierdzający wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.
2. Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem, w tym potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia Weryfikacja w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie wskazujące na posiadanie potencjału do wykonania zakresu zapytania. Potencjał kadrowy w oparciu o załączone CV osób mających wykonać przedmiotowe usługi opisane w pkt. 2.

 

 

  1. Kryteria oceny ofert:
Kryterium obligatoryjne cena
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena

 

 

 

 

Pc=(Cmin/Cc) x pkt max

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

Cc – cena brutto oferty badanej

Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

Kryterium fakultatywne (nazwa kryterium) – kryterium nr 1
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium … Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …
Kryterium fakultatywne (nazwa kryterium)  – kryterium nr 2
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium … Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …

 

  • Informacje dodatkowe:
Wytyczne do przygotowania oferty 1.     Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

2.     Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.      Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

4.     Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5.     Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

6.     Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie.

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych
lub osobowych
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)            uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)            posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)            pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)            pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja dotycząca zmiany umowy Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).
Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.4.5 BONY NA DORADZTWO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 16.02.2017 r. Piotr Słomka

 

 Załączniki:

Oferta

 

CZĘŚĆ B Wzór oferty

  1. Dane oferenta:
Nazwa oferenta  
Adres siedziby  
NIP  
Osoba do kontaktu  
Nr telefonu  
Adres e-mail  

 

  1. Dane dotyczące zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia/zakres oferty
Cena netto zamówienia
Cena brutto zamówienia (Cena zawiera wynagrodzenie za przeniesienie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkich autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w ramach projektu oraz za przeniesienie wszelkich praw do dóbr własności przemysłowej i intelektualnej, które mogą powstać w związku z realizacją usługi[1]).
Termin realizacji zamówienia od dnia … do dnia …
Termin związania ofertą … dni

 

  1. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii i dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
x  podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne lub

□  podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest ujęty w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

 

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie wykorzystany do wykonania przedmiotu zamówienia:
Lp. Imię i nazwisko Tytuł naukowy (jeśli dotyczy) Posiadane wykształcenie/doświadczenie/ umiejętności Zakres prac w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Forma zatrudnienia w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia

 

  1. Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy:
1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego raportu z wykonanej usługi, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Raport zostanie sporządzony przez osoby wskazane jako potencjał kadrowy w niniejszej ofercie i będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

  1. Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy):
Dodatkowe informacje  
Spis dołączonych załączników (jeśli dotyczy)  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

data, pieczęć oraz czytelny podpis Wykonawcy

[1] Szczegółowe uregulowania w zakresie przeniesienia ww. praw własności intelektualnej, w  tym pola eksploatacji zostaną uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.