Zapytanie ofertowe 01/2017

CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego

 

 1. Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego Cleaneria Sp. z o.o.
Adres siedziby Ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj
NIP 9442244436
Osoba do kontaktu Piotr Słomka
Nr telefonu 605244444

 

Adres e-mail redakcja@firmasprzatajaca.pl

 

 

 1. Dane dotyczące zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia

 

I.    Przedmiot  zamówienia:

Przedstawienie oferty na realizację usług doradczych o charakterze prorozwojowym, obejmujących doradztwo w zakresie zaprojektowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

 

II.      Cel:

Wdrożenie do praktyki organizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania co przyczyni się do:

-Poprawy działania przedsiębiorstwa,

-Poszerzenia rynku zbytu

-Optymalizacji działań

-Wzrostu jakości pracy i świadczonych usług edukacyjnych,

-Zmniejszeniu kosztów funkcjonowania organizacji

– Zapewnienie zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami aktualnie obowiązującymi normy ISO 9001:2015

 

 

III.    Opis zakresu prac:

 

– wykonanie audytu wewnętrznego (diagnoza dotychczasowego zarządzania organizacją w kontekście wymagań normy ISO 9001-2015, Audyt powinien dotyczyć wszystkich elementów systemu jakości i być wykonany zgodnie z planem jakości. Powinien dotyczyć również wykonywania sprawdzeń i wzorcowań, a w razie stwierdzenia niezgodności, osoba audytująca powinna podjąć działania zapobiegawcze/korygujące i monitorować ich skuteczność. Audyt wewnętrzny musi być zakończony raportem w formie zapisków z każdego podjętego działania, który wskaże na poziom zgodności z wymaganiami, ewentualne słabe strony badanych obszarów oraz potencjały do doskonalenia),

– określenie stopnia zgodności zasad panujących w firmie z wymaganiami normy ISO 9001-2015,

– określenie kontekstu organizacji zgodnie z wymaganiami aktualnej normy ISO 9001-2015;

– ustalanie planu wdrażania ZSZ w zakresie jakości,

– określenie poziomu bezpieczeństwa w stosunku do przepisów prawnych obowiązujących w danej branży/sektorze i wymagań aktualnej normy ISO 9001-2015

– optymalizacja istniejących w organizacji procesów w kontekście wymagań aktualnie obowiązujących norm ISO 9001-2015,

– wskazanie kluczowych obszarów ryzyka związanego z jakością

– dobranie właściwych statystycznych narzędzi kontroli do zdefiniowanych procesów zgodnie z wymaganiami aktualnych norm ISO 9001-2015,

– wybór i dostosowanie metody zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiami aktualnych norm ISO 9001-2015,

– zaprojektowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001-2015,

– opracowanie pełnej dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001-2015 (księga jakości, instrukcje, procedury, schematy, Opracowanie szacowania ryzyka dla zasobów informacyjnych którymi zarządza przedsiębiorca.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością wymaga opracowania dokumentacji w odniesieniu do przebiegających procesów, działalności i potrzeb organizacji. Wykorzystane zostaną funkcjonujące w przedsiębiorstwie dokumentacje, formularze, wyniki auditów wewnętrznych, raporty)

 

– pomoc doradcza podczas wdrożenia opracowanej dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

 

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.
Termin i sposób składania ofert od dnia 17.02.2017 r. do dnia 23.02.2017 r.

Sposób składania ofert:

– pocztą elektroniczną na adres: redakcja@firmasprzatajaca.pl a następnie w wersji papierowej pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Cleaneria Sp. z o.o., ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj

– pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Cleaneria Sp. z o.o., ul. Zalesie 21, 32-031 Gaj

 

Termin związania ofertą 120 dni

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku
1. Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji. Dokument potwierdzający posiadanie akredytacji ośrodka innowacji (akredytacja Ministerstwa Rozwoju)

 

 

Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dokument potwierdzający wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.
2. Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem, w tym potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia Weryfikacja w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie wskazujące na posiadanie potencjału do wykonania zakresu zapytania. Potencjał kadrowy w oparciu o załączone CV osób mających wykonać przedmiotowe usługi opisane w pkt. 2.

 

 

 1. Kryteria oceny ofert:
Kryterium obligatoryjne cena
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena

 

 

 

 

Pc=(Cmin/Cc) x pkt max

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

Cc – cena brutto oferty badanej

Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

Kryterium fakultatywne (nazwa kryterium) – kryterium nr 1
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium … Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …
Kryterium fakultatywne (nazwa kryterium)  – kryterium nr 2
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium … Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …

 

 • Informacje dodatkowe:
Wytyczne do przygotowania oferty 1.     Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

2.     Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.      Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

4.     Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5.     Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

6.     Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie.

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych
lub osobowych
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)            uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)            posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)            pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)            pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja dotycząca zmiany umowy Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).
Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.4.5 BONY NA DORADZTWO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 16.02.2017 r. Piotr Słomka

 

 Załączniki:

Oferta

 

CZĘŚĆ B Wzór oferty

 1. Dane oferenta:
Nazwa oferenta  
Adres siedziby  
NIP  
Osoba do kontaktu  
Nr telefonu  
Adres e-mail  

 

 1. Dane dotyczące zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia/zakres oferty
Cena netto zamówienia
Cena brutto zamówienia (Cena zawiera wynagrodzenie za przeniesienie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkich autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w ramach projektu oraz za przeniesienie wszelkich praw do dóbr własności przemysłowej i intelektualnej, które mogą powstać w związku z realizacją usługi[1]).
Termin realizacji zamówienia od dnia … do dnia …
Termin związania ofertą … dni

 

 1. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii i dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
x  podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne lub

□  podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest ujęty w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

 

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie wykorzystany do wykonania przedmiotu zamówienia:
Lp. Imię i nazwisko Tytuł naukowy (jeśli dotyczy) Posiadane wykształcenie/doświadczenie/ umiejętności Zakres prac w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Forma zatrudnienia w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia

 

 1. Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy:
1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego raportu z wykonanej usługi, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Raport zostanie sporządzony przez osoby wskazane jako potencjał kadrowy w niniejszej ofercie i będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 1. Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy):
Dodatkowe informacje  
Spis dołączonych załączników (jeśli dotyczy)  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

data, pieczęć oraz czytelny podpis Wykonawcy

[1] Szczegółowe uregulowania w zakresie przeniesienia ww. praw własności intelektualnej, w  tym pola eksploatacji zostaną uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 

 

223 myśli nt. „Zapytanie ofertowe 01/2017

 1. Pingback: buy viagra canada

 2. Pingback: viagra generic

 3. Pingback: pills for ed

 4. Pingback: top erection pills

 5. Pingback: medicine for impotence

 6. Pingback: order cialis

 7. Pingback: online pharmacy

 8. Pingback: cialis generic

 9. Pingback: generic levitra online

 10. Pingback: levitra 20mg

 11. Pingback: levitra 10 mg

 12. Pingback: slots online

 13. Pingback: party casino online nj

 14. Pingback: buy viagra

 15. Pingback: online casino

 16. Pingback: casino games online

 17. Pingback: cialis cialis

 18. Pingback: payday loans

 19. Pingback: online loans

 20. Pingback: online loans

 21. Pingback: viagra 100mg

 22. Pingback: generic for cialis

 23. Pingback: generic cialis

 24. Pingback: new cialis

 25. Pingback: cialis internet

 26. Pingback: cialis buy

 27. Pingback: online casinos real money

 28. Pingback: real casino

 29. Pingback: online casino real money usa

 30. Pingback: jackpot party casino

 31. Pingback: viagra samples

 32. Pingback: viagra for women

 33. Pingback: sildenafil 20

 34. Pingback: viagra vs cialis

 35. Pingback: cialis buy cialis

 36. Pingback: canadian pharmacy cialis

 37. Pingback: casino slot

 38. Pingback: casino online slots

 39. Pingback: Viagra mail order usa

 40. Pingback: cialis 20mg usa

 41. Pingback: buy cialis online viagra

 42. Pingback: Zakhar Berkut hd

 43. Pingback: 4569987

 44. Pingback: cialis original for sale

 45. Pingback: buy online at lowest price

 46. Pingback: news news news

 47. Pingback: buy in miami

 48. Pingback: psy

 49. Pingback: psy2022

 50. Pingback: projectio-freid

 51. Pingback: credit card cash advance south jordan

 52. Pingback: kinoteatrzarya.ru

 53. Pingback: topvideos

 54. Pingback: video

 55. Pingback: afisha-kinoteatrov.ru

 56. Pingback: Ukrainskie-serialy

 57. Pingback: site

 58. Pingback: top

 59. Pingback: soderzhanki-3-sezon-2021.online

 60. Pingback: chelovek-iz-90-h

 61. Pingback: podolsk-region.ru

 62. Pingback: bender na4alo 2021

 63. Pingback: blogery_i_dorogi

 64. Pingback: blogery_i_dorogi 2 blogery_i_dorogi

 65. Pingback: chernaya vodova

 66. Pingback: 66181

 67. Pingback: Porno

 68. Pingback: vechernyy urgant

 69. Pingback: ukraine

 70. Pingback: A3ixW7AS

 71. Pingback: gidonline-ok-google

 72. Pingback: link

 73. Pingback: KremlinTeam

 74. Pingback: medunitsa.ru

 75. Pingback: kremlin-team.ru

 76. Pingback: psychophysics.ru

 77. Pingback: yesmail.ru

 78. Pingback: Suicide Squad 2

 79. Pingback: psiholog

 80. Pingback: hizhnyak-07-08-2021

 81. Pingback: cleantalkorg2.ru

 82. Pingback: aabbx.store

 83. Pingback: ne-smotrite-naverx

 84. Pingback: arrogant

 85. Pingback: Dead-Inside

 86. Pingback: 3rpUI4X

 87. Pingback: uliocx

 88. Pingback: 34tfA26

 89. Pingback: 3J6w3bD

 90. Pingback: 3GrvxDp

 91. Pingback: 3rrZhf7

 92. Pingback: 3L1poB8

 93. Pingback: my-vse-mertvy-2022

 94. Pingback: Russia launches Ukraine

 95. Pingback: z.globus-kino.ru

 96. Pingback: smotretonlaynfilmyiserialy.ru

 97. Pingback: filmfilmfilmes

 98. Pingback: gRh9UPV

 99. Pingback: 9-05-2022

 100. Pingback: TopGun2022

 101. Pingback: Xvideos

 102. Pingback: XVIDEOSCOM Videos

 103. Pingback: ivanesva

 104. Pingback: Netflix

 105. Pingback: Zvezdy-v-Afrike-2-sezon-14-seriya

 106. Pingback: Krylya-nad-Berlinom

 107. Pingback: FILM

 108. Pingback: designchita.ru

 109. Pingback: YA-krasneyu

 110. Pingback: design-human.ru

 111. Pingback: designmsu.ru

 112. Pingback: vkl-design.ru

 113. Pingback: irida-design.ru

 114. Pingback: Intimsiti-v-obhod-blokirovok

 115. Pingback: moskva psiholog online

 116. Pingback: psy online

 117. Pingback: do-posle-psihologa

 118. Pingback: uels ukrain

 119. Pingback: DPTPtNqS

 120. Pingback: qQ8KZZE6

 121. Pingback: D6tuzANh

 122. Pingback: SHKALA TONOV

 123. Pingback: Øêàëà òîíîâ

 124. Pingback: russianmanagement.com

 125. Pingback: 3Hk12Bl

 126. Pingback: 3NOZC44

 127. Pingback: 01211

 128. Pingback: tor-lyubov-i-grom

 129. Pingback: film-tor-2022

 130. Pingback: hd-tor-2022

 131. Pingback: Psikholog

 132. Pingback: netstate.ru

 133. Pingback: tor-lyubov-i-grom.ru

 134. Pingback: chelovek soznaniye mozg

 135. Pingback: bit.ly

 136. Pingback: bucha killings

 137. Pingback: War in Ukraine

 138. Pingback: Ukraine news – live

 139. Pingback: The Latest Ukraine News

 140. Pingback: stats

 141. Pingback: Ukraine-war

 142. Pingback: movies

 143. Pingback: gidonline

 144. Pingback: mir dikogo zapada 4 sezon 4 seriya

 145. Pingback: web

 146. Pingback: film.8filmov.ru

 147. Pingback: liusia-8-seriiaonlain

 148. Pingback: smotret-polnyj-film-smotret-v-khoroshem-kachestve

 149. Pingback: filmgoda.ru

 150. Pingback: rodnoe-kino-ru

 151. Pingback: stat.netstate.ru

 152. Pingback: sY5am

 153. Pingback: Dom drakona

 154. Pingback: JGXldbkj

 155. Pingback: aOuSjapt

 156. Pingback: Usik Dzhoshua 2 2022

 157. Pingback: Dim Drakona 2022

 158. Pingback: TwnE4zl6

 159. Pingback: psy 3CtwvjS

 160. Pingback: lalochesia

 161. Pingback: film onlinee

 162. Pingback: programma peredach na segodnya

 163. Pingback: psycholog-v-moskve.ru

 164. Pingback: psycholog-moskva.ru

 165. Pingback: 3qAIwwN

 166. Pingback: video-2

 167. Pingback: sezons.store

 168. Pingback: socionika-eniostyle.ru

 169. Pingback: psy-news.ru

 170. Pingback: 000-1

 171. Pingback: 3SoTS32

 172. Pingback: 3DGofO7

 173. Pingback: wwwi.odnoklassniki-film.ru

 174. Pingback: rftrip.ru

 175. Pingback: dolpsy.ru

 176. Pingback: kin0shki.ru

 177. Pingback: 3o9cpydyue4s8.ru

 178. Pingback: edu-design.ru

 179. Pingback: tftl.ru

 180. Pingback: brutv

 181. Pingback: site 2023

 182. Pingback: sitestats01

 183. Pingback: 1c789.ru

 184. Pingback: cttdu.ru

 185. Pingback: 1703

 186. Pingback: hdserial2023.ru

 187. Pingback: serialhd2023.ru

 188. Pingback: matchonline2022.ru

 189. Pingback: bit.ly/3OEzOZR

 190. Pingback: bit.ly/3gGFqGq

 191. Pingback: bit.ly/3ARFdXA

 192. Pingback: bit.ly/3ig2UT5

 193. Pingback: bit.ly/3GQNK0J

 194. Pingback: bep5w0Df

 195. Pingback: www

 196. Pingback: icf

 197. Pingback: 24hours-news

 198. Pingback: rusnewsweek

 199. Pingback: uluro-ado

 200. Pingback: irannews.ru

 201. Pingback: klondayk2022

 202. Pingback: tqmFEB3B

 203. Pingback: mangalib

 204. Pingback: x

 205. Pingback: 9xflix

 206. Pingback: xnxx

 207. Pingback: 123movies

 208. Pingback: kinokrad

 209. Pingback: batmanapollo

 210. Pingback: batmanapollo.ru - psychologist

 211. Pingback: batmanapollo psychologist

 212. Pingback: elizavetaboyarskaya.ru

 213. Pingback: vsovezdeisrazu

 214. Pingback: 2023

 215. Pingback: ipsychologos

 216. Pingback: yug-grib.ru

 217. Pingback: studio-tatuage.ru

 218. Pingback: bit.ly/pamfir-pamfir-2023-ua-pamfir

 219. Pingback: poip-nsk.ru - Movie Watch

 220. Pingback: film.poip-nsk.ru - film online

 221. Pingback: video.vipspark.ru

 222. Pingback: vitaliy-abdulov.ru

 223. Pingback: vipspark.vipspark.ru

Możliwość komentowania jest wyłączona.